ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Головного управління
Держгеокадастру у
Дніпропетровській області
« 24 » 2015 № 3

ПОЛОЖЕННЯ
про колегію Головного управління Держгеокадастру
у Дніпропетровській області

Загальні положення

1. Колегія Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області (далі – Колегія) є консультативно – дорадчим органом і створена для підготовки рекомендацій щодо виконання Головним управлінням Держгеокадастру у Дніпропетровській області своїх завдань, погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів його діяльності.
2. У своїй роботі Колегія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі – Мінрегіонбуд та ЖКГ України), інших центральних органів виконавчої влади, Положенням про Головне управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області, цим Положенням, а також відповідними наказами Держгеокадастру.

Функції колегії

3. Колегія:
1)обговорює і приймає рішення про стратегічні цілі і найважливіші напрями діяльності головного управління;
2)розглядає пропозиції стосовно:
удосконалення законодавства;
формування та реалізації державної політики у сфері земельних відносин;
забезпечення співпраці з органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади під час виконання покладених на них завдань;
3)розробляє механізми реалізації державних, галузевих регіональних програм з питань регулювання земельних відносин, раціонального використання земель, їх відтворення та охорони, встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища, у проведення моніторингу земель, територіальному плануванні;
4)розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження і використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;
5)розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності Головного управління, територіальних органів Держгеокадастра, державних підприємств, що належать до сфери його управління;
6)аналізує стан роботи Головного управління з питань забезпечення прав і свобод людини та громадянина;
7)розглядає результати роботи Головного управління, територіальних органів Держгеокадастра, державних підприємств, що належать до сфери його управління;
8)аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи, виконавчої дисципліни у сфері діяльності, контролю за виконанням актів і доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Мінрегіонбуд та ЖКГ України, власних рішень;
9)розглядає інші питання, пов’язані з реалізацією завдань, покладених на Головне управління.

Склад колегії

4.До складу колегії входять: начальник Головного управління (голова колегії), перший заступник начальника Головного управління, заступник начальника Головного управління, керівники державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, представники органів місцевого самоврядування, наукових та навчальних закладів.
5.Кількісний та персональний склад колегії Головного управління затверджує начальник Головного управління.

Організація роботи колегії

6.Організаційною формою роботи колегії є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал, позапланові – у міру потреби за рішенням начальника Головного управління (голови колегії) або, за його відсутності, заступника начальника Головного управління, на якого покладено виконання обов’язків начальника Головного управління.
У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання колегії, а також спільні засідання з колегіями інших органів виконавчої влади.
7.Робота колегії проводиться відповідно до схваленого рішенням колегії і введеного у дію наказом Головного управління плану засідань на півріччя, в якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, особи відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії.
Проект плану роботу колегії погоджується заступниками начальника Головного управління і доповідається на засіданні колегії Головного управління.
8. План засідань колегії розсилається не пізніше ніж за два тижні до початку півріччя членам колегії, структурним підрозділам Головного управління, територіальним органам Держгеокадастру, державним підприємствам, що належать до сфери управління Держгеокадастру .
9. Додаткові питання до порядку денного засідання колегії можуть бути включені за рішенням її голови.
10. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються головою колегії.
11. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії, згідно з планом засідань, з урахуванням внесених пропозицій здійснюється секретарем колегії, погоджується заступниками начальника управління і не пізніше ніж за десять днів до засідання подається голові колегії на погодження.
12. На розгляд колегії подаються:
1) проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання та проект регламенту засідання;
2) довідка з питань порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;
3) проекти рішень колегії;
4) список членів колегії;
5) список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;
6) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.
13. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання – не пізніше ніж за один день до засідання.
Порядок денний засідання колегії розміщується не веб-сайті головного управління не пізніше ніж за 24 години до початку засідання.
14.Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, надають матеріали для остаточного їх доопрацювання секретарю колегії не пізніше ніж за п’ять днів до чергового засідання. Секретар колегії контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.
15.Керівники структурних підрозділів головного управління, територіальних органів Держгеокадастру, державних підприємств, що належать до сфери його управління, відповідальні за підготовку питання на засідання колегії, несуть відповідальність за підготовку питання на засідання колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів та органів державної влади, залучених до розроблення необхідних матеріалів.
Матеріали, що вносяться для розгляду на засідання колегії, повинні бути підготовлені згідно з вимогами щодо їх підготовки.

Порядок підготовки матеріалів для розгляду на засіданнях колегії

16. Матеріали для розгляду на засіданнях колегії, проекти рішень, список осіб, яких пропонується запросити на засідання, вносяться за підписом керівника структурного підрозділу, відповідального за підготовку питання, а у разі його відсутності – посадовою особою, яка його заміщає.
Довідка (обсяг не більше восьми сторінок) повинна містити стислий, аргументований виклад суті питання, висновки та пропозиції.
У проекті рішення (обсяг не більше 2-х сторінок) констатується об’єктивний стан справ у сфері діяльності, його оцінка, а також доручення службовим особам для поліпшення справ у сфері діяльності чи вирішення конкретного питання.
Проекти рішень та довідки мають бути надруковані у програмі Word за такими параметрами: шрифт – Тіmеs New Rоmаn, розмір шрифту – 14, ширина берегів: лівий – 3 см, правий – 1 см, нижній— 2 см, верхній- 2 см, інтервал між рядками – одинарний.у
17. Проекти рішень колегії узгоджується із структурними підрозділами Головного управління, які мають безпосереднє відношення до питань, що порушуються, погоджуються заступниками начальника Головного управління згідно з розподілом обов’язків.
Узгодження проектів рішень колегії забезпечується у першочерговому порядку.
За наявності розбіжностей щодо проекту рішення, проект візується із зауваженнями, зміст яких викладається на окремому аркуші за підписом керівника підрозділу, або посадової особи, яка його заміщає.
Неврегульовані розбіжності між підрозділами Головного управління та іншими органами щодо проекту рішення колегії розглядається заступником начальника Головного управління відповідно до розподілу обов’язків, який приймає рішення з цих розбіжностей.
У разі коли з поважних причин неможливо подати матеріали для розгляду на засідання колегії у встановлений термін, останній може бути перенесено головою колегії за письмовим проханням управління (відділу), сектору відповідального за підготовку питання.

Порядок проведення засідань колегії та оформлення прийнятих рішень

18.Засідання колегії веде її голова, а за його відсутності – особа, на яку покладено виконання обов’язків начальника Головного управління або особа, визначена головою колегії.
19.Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії.
20. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.
Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції стосовно питань порядку денного у письмовій формі.
Про свою відсутність за засіданні колегії члени колегії, а також запрошені на засідання, погоджують з головою колегії, або особою, що його заміщає, і повідомляють про це секретаря колегії
21. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.
22. Члени колегії, посадові особи і запрошені, які беруть участь у її засіданні, реєструються.
Склад осіб, які запрошуються на засідання колегії з окремих питань, з урахуванням пропозицій керівників структурних підрозділів, відповідальних за підготовку питань, погоджується секретарем колегії з головою колегії або особою, що його заміщає.
На засідання колегії також запрошуються працівники Головного управління, відповідальні за підготовку матеріалів.
Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.
23.Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.
Пропозиції та зауваження, висловлені учасниками засідання під час обговорення фіксуються працівниками структурного підрозділу головного управління, відповідального за підготовку матеріалів, та секретарем колегії з метою розгляду їх при доопрацюванні проекту рішення.
24.За рішенням голови колегії може бути проведено закрите засідання колегії або закрите обговорення питань порядку денного.
У закритому засіданні беруть участь члени колегії і особи, присутність яких необхідна для розгляду питання.
Підготовка матеріалів з питань, які розглядаються на закритому засіданні, допуск на засідання, оформлення протоколу та прийнятих рішень здійснюються з дотриманням встановлених правил роботи із секретними документами або документами, які містять конфедеційну інформацію, що є власністю держави.
25. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.
За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.
Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.
26. У разі проведення спільних засідань колегії двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення, яке підписується головами колегії.
27. Після засідання колегії структурний підрозділ (окремий працівник), відповідальний за підготовку питання, чи робоча група (створена колегією) опрацьовує протягом трьох робочих днів (якщо головою колегії не встановлено інший строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення на засіданні, і подає секретарю колегії для подальшого подання на підпис головуючому колегії.
Якщо після розгляду на засіданні колегії проект рішення зазнав докорінних змін, він погоджується в порядку, передбаченому пунктом 17 цього Положення.
У повторному погодженні і візуванні прийнятого рішення колегії немає потреби, якщо до нього внесено уточнення, що не змінюють його суті.
28. Рішення колегії головного управління вводяться в дію наказом Головного управління, який готує секретар колегії.
Рішення колегії з процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу).
29. Рішення колегії оформляються протоколом засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем колегії.
Протокол спільного засідання колегій органів виконавчої влади готує секретар колегії органу ініціатора проведення спільного засідання і підписується головами відповідних колегій органів виконавчої влади та секретарем колегії, який склав протокол.
30. Відділ документального, господарського та організаційного забезпечення забезпечує своєчасне тиражування наказу про введення у дію прийнятих на засіданні колегії рішень та доводить його до членів колегії, структурних підрозділів Головного управління, територіальних органів Держгеокадастру, державних підприємств, що належать до сфери його управління, а також керівників інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності в частині, що їх стосується за рахунком розсилки не пізніше як через день після їх підписання.
Окремі доручення доводяться до виконавців за розрахунком розсилки у вигляді витягів з протоколу засідання.
Розрахунки розсилок складає секретар колегії за погодженням з відповідальними за підготовку питання на розгляд колегії.
31.Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.
32. Протокол засідання колегії разом з оригіналами прийнятих рішень, довідками та матеріалами, розглянутими на засіданні, зберігаються у секретаря колегії, а потім в установленому порядку передаються на зберігання до архіву Головного управління.
33.Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється відділом документального, господарського та організаційного забезпечення Головного управління.

Контроль за виконанням рішень колегії

34. Контроль за виконанням рішень колегії здійснюється особами, визначеними у цих рішеннях, та заступниками начальника Головного управління відповідно до розподілу обов’язків.
35. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

Виконуючий обов’язки
начальника Головного управління Д.Ю. Коцар