ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Головного управління
Держземагентства у
Дніпропетровській області
18 березня 2013 № 24

ПОРЯДОК
особистого прийому громадян у Головному управлінні Держземагентства у Дніпропетровській області

1.Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Головному управлінні Держземагентства у Дніпропетровській області (далі – Головне управління)
2.Посадові особи Головного управління, які здійснюють особистий прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України “Про звернення громадян” “Про державну службу”. Указом Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, Положенням про Головне управління Держземагентства України у Дніпропетровській області затверджене наказом Державного агентства земельних ресурсів України від 05.09.2012 № 419 та іншими нормативно-правовими актами, що врегульовують порядок прийому та розгляду звернень громадян.
3.Особистий прийом громадян здійснюється Начальником Головного управління, його першим заступником та заступниками у дні та години, визначені графіком особистого прийому громадян, затвердженим наказом Головного управління.
4. У першочерговому порядку здійснюється прийом таких категорій громадян:
– жінки, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”:
– інваліди Великої Вітчизняної війни;
– Герої Соціалістичної Праці;
– Герої Радянського Союзу;
– Герої України.
5. Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.
6. Під час запису на особистий прийом з’ясовуються прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався, і яке було прийнято рішення; визначається структурний підрозділ апарату Головного управління до компетенції якого належить вирішення питання; вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином для обґрунтування своєї заяви, клопотання , скарги або пропозиції, зауваження тощо.
Не допускається з’ясування відомостей про особу громадянина. що не стосуються його звернення.
Під час запису на особистий прийом заявника має бути попереджено про внесення його персональних даних до бази персональних даних звернень громадян;
7. У записі на особистий прийом керівництва , Головного управління може бути відмовлено на таких підставах:
7.1. Повторне звернення одного й того ж громадянина з одного н того ж питання, то було вирішено по суті.
7.2. Звернення з питань, які не належать до компетенції Головного управління
7.3. Звернення з приводу оскарження рішення, що було подане з порушенням строків, визначених статтею 17 Закону України “Про звернення громадян”.
7 4 Звернення особи, визнаної судом недієздатною (за винятком випадків, коли від імені особи діє офіційно призначений представник, повноваження якого оформлені в порядку, встановленому законодавством)
8. Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.
У разі відмови в записі Відділом розгляду звернень га прийому громадян громадянинові надаються відповідні роз’яснення щодо причин відмови.
9. Прийом громадян у дні, не визначені графіком особистого прийому, та з питань, що не потребують прийняття рішень керівництвом Головного управління (надання громадянам усних роз’яснень, консультацій та ін.). здійснюють працівники структурних підрозділів Головного управління Держземагентства у Дніпропетровській області. Графік особистого прийому керівниками (працівниками) структурних підрозділів Головного управління затверджується наказом Головного управління. Організацію розгляду зазначених звернень проводить Відділ розгляду звернень та прийому громадян.
10. Під час особистого прийому громадянин повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу.
На прийомі громадян можуть бути присутніми їх представники, повноваження яких оформлені в установленому законодавством порядку, та або особи які перебувають в родинних стосунках з такими громадянами і мають документи, що підтверджують їх особу та повноваження.
Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається.
11. Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті. Надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз’яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності)
12. Якщо вирішити порушене у зверненні громадянина питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається в тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати такого розгляду громадянинові за його згодою надається усна або письмова відповідь.
13. Для забезпечення кваліфікованого роз’яснення поставлених громадянином питань посадова особа може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів апарату Головного управління Держземагентства у Дніпропетровській області, територіальні органи, підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Головного управління Держземагентства у Дніпропетровській області.
14. Якщо питання, порушені в одержаному зверненні, не належать до компетенції Головного управління у строк не більше п’яти днів з дня реєстрації, звернення надсилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянин, який його подав. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, в той самий строк звернення повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.
15. Відповідь на звернення, що подано під час особистого прийому начальником Головного управління Держземагентства у Дніпропетровській області, його першим заступником або заступниками надається за підписом посадової особи, яка здійснювала цей прийом.
16. Письмові та усні звернення (пропозиції, заяви і скарги), подані під час особистого прийому, передаються до Відділу розгляду звернень та прийому громадян для реєстрації відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.
Територіальні органи Головного управління, що належать до сфери його управління, відповідно до компетенції, у триденний строк надають пропозиції за підписом керівника про результати опрацювання наданих матеріалів щодо розгляду звернень громадян до Відділу розгляду звернень та прийому громадян.
17. Облік громадян та контроль за дотриманням строків розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому, здійснюється Відділом розгляду звернень та прийому громадян.

Начальник відділу розгляду
звернень та прийому громадян Я.В.Дикобаєва